Početna / POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI

POLITIKA PRIVATNOSTI “D.J. SPOT” DOO OGRANAK ELECTRO DOT sa sedištem u Dr Zorana Đinđića br 15A, Kragujevac (u daljem tekstu: ELECTRO DOT)

ELECTRO DOT je posvećen zaštiti svih informacija koje sakuplja i čuva o svojim klijentima. Klijenti koji naručuju proizvode putem našeg webshopa prihvataju da se podaci o njima koriste u skladu sa ovom Politikom privatnosti, pri čemu ELECTRO DOT sakuplja minimalnu količinu informacija, a u svrhu pružanja kvalitetne usluge.

U cilju obrade zahteva i isporuke proizvoda klijentima, ELECTRO DOT u svojstvu rukovaoca podataka o ličnosti, a u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ima obavezu i poslovnu potrebu da u svojoj bazi podataka poseduje i obrađuje određene podatke koji se odnose na klijenta, a koji se u skladu sa Zakonom, smatraju podacima o ličnosti. Podaci o klijentima su pohranjeni i čuvaju se u elektronskim bazama podataka ELECTRO DOT-a i koriste se isključivo od strane zaposlenih koji zbog prirode posla imaju pristup tim podacima. 

ELECTRO DOT prikuplja i obrađuje sledeće podatke klijenata:

Ime i prezime Adresu Broj telefona i e-mail adresu Javno dostupne podatke objavljene na APR-u

Poseta našem sajtu i naručivanje naših proizvoda daje za pravo ELECTRO DOT-u da prikuplja pomenute informacije.

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, klijent ima sledeća prava:

 – Pravo na uvid

Klijent ima pravo da od ELECTRO DOT-a traži potvrdu da li se uopšte obrađuju njegovi podaci, ako je odgovor pozitivan ima pravo da dobije pristup tim podacima. Komponenta ovog prava je i pravo na kopiju. ELECTRO DOT je dužan da klijentu na njegov zahtev dostavi kopiju podataka koje obrađuje.      

 – Pravo na ispravku

Klijent ima pravo da zahteva da se njegovi netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave. Ispravka podataka o ličnosti se vrši tako što klijent pošalje e-mail poruke na e-mail adresu:  info@elektrodot.com

– Pravo na brisanje

Klijent ima pravo da zahteva brisanje njegovih podataka o ličnosti ukoliko isti nisu više neophodni za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni. Potrebno je da podnese zahtev za brisanje na e-mail adresu:  info@elektrodot.com

– Pravo na ograničenje obrade

Klijent ima pravo da zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči od strane rukovaoca ukoliko je ispunjen jedan od sledećih uslova:

lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava rukovaocu proveru tačnosti podataka o ličnosti;

obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;

rukovaocu više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;

lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane rukovaoca preteže nad interesima tog lica.

– Pravo na prenosivost podataka 

Klijent na koga se podaci o ličnosti odnose ima pravo da njegove podatke o ličnosti koje je prethodno dostavilo rukovaocu primi od njega u strukturisanom i elektronski čitljivom obliku.

– Pravo na prigovor i pravo na pritužbu

Povereniku Klijent ima pravo da u svakom trenutku podnese rukovaocu prigovor na obradu njegovih podataka o ličnosti. U slučaju ulaganja prigovora rukovalac je dužan da prekine sa obradom podataka o licu koje je podnelo prigovor, osim ukoliko je predočio da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koji se podaci odnose.

Klijent prigovor može podneti putem info@elektrodot.com

Klijenti imaju pravo da podnesu žalbu u slučaju da po njihovom mišljenju, ELECTRO DOT krši Zakon o zaštiti podataka o ličnosti.

ELECTRO DOT je dužan da licu na koje se podaci odnose pruži informacije na osnovu zahteva bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Taj rok može biti produžen za još 60 dana ako je to neophodno, uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. O produženju roka i razlozima za to produženje ELECTRO DOT je dužan da obavesti lice na koje se podaci odnose u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. Ako je lice na koje se podaci odnose podnelo zahtev elektronskim putem, informacija se mora pružiti elektronskim putem ako je to moguće, osim ako je to lice zahtevalo da se informacija pruži na drugi način.

Ako ELECTRO DOT ne postupi po zahtevu lica na koje se podaci odnose dužan je da o razlozima za nepostupanje obavesti to lice bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva, kao i o pravu na podnošenje pritužbe, odnosno tužbe sudu.

Svi prikupljeni podaci o ličnosti, čuvaju se u roku koji je neophodan za izvršenje ugovora, a najkasnije 5 godina nakon izvršenja ugovora, po sili zakona.

ELECTRO DOT preduzima sve standardne mere predostrožnosti kako bi sprečio neovlašćen pristup prikupljenim podacima. ELECTRO DOT ne razmenjuje ni jednu informaciju o klijentima sa trećim licima, niti iznosi podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.

ELECTRO DOT zadržava pravo da izmeni ovu Politiku privatnosti. Svaka izmena postaje važeća nakon njenog objavljivanja na sajtu www.elektrodot.com Klijent se obavezuje da povremeno pročita ovu politiku privatnosti kako bi bio upoznat sa eventualnim izmenama iste. Ukoliko klijent nastavi da koristi sajt i usluge ELECTRO DOT nakon bilo koje nove verzije politike privatnosti, podrazumeva se da je istu prihvatio kao važeću.

X